آغاز به کار این دوره از شورا از 1396/6/1 تا کنون می باشد.

اعضای اصلی:

1- آقای اسماعیل جاری

2- آقای محمد ملکی   (ایشان از عضویت در شورای اسلامی شهر استعفاء داده اند.)

3- آقای محمدمهدی براتی

4- خانم خدیجه مهرجو

5- خانم مریم جعفری

 

اعضای علی البدل:

1- آقای محمدرضا مجیری

2- آقای حسن حاجیان