اعضای دوره سوم شورای اسلامی روستای اصغرآباد 1386 الی 1392

 

1- اسماعیل جاری

2- سیدمصطفی حجازی

3- حسنعلی زراعتکار

4- محمود شریعتی

5- محمد صالح پور

 

به استناد تصویب نامه شماره 125737/ت 4661ک مورخ 1390/6/22 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، روستای اصغرآباد از توابع دهستان ماربین علیا بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر اصغرآباد شناخته می شود.

بر این اساس دوره سوم شورای اسلامی روستای اصغرآباد نیز به شورای اسلامی شهر مبدل و شهرداری اصغرآباد نیز در خرداد 1391 در آن تأسیس شد.